αρχή της σελίδας

The Play’n GO Release Radar Bulletin – July 2024 Edition 

Welcome to Play’n GO’s July Release Radar – your one-stop shop for exclusive sneak peeks into the hottest new slot games hitting Play’n GO’s game pantheon this month. Whether you’re a seasoned player or a newbie, we’ve got a lineup that promises thrills, chills, and everything in between. From terrifying tombs to musical tour buses and epic mythological tales: these new games offer something for everyone. Let’s GO!  

 

July Release Radar Banner

Oasis of Dead 

First up is Oasis of Dead, the latest instalment in the beloved Dead series. This 5x3 title takes you back to the scorching deserts and forgotten tombs where an ancient demonic king awaits. With dynamic paylines and immersive mechanics, Oasis of Dead is set to captivate you with its thrilling gameplay. 

Oasis of Dead screenshot

Slot USPs includes: 

 • Unlimited Free Spins: Triggered by landing up to five Scatters, these spins come with the potential for an x200 Multiplier. 

 • Expanding Symbols: Low-Paying Symbols expand on three or more reels, and High-Paying Symbols on just two, significantly boosting your chances of winning. 

 • Gamble Feature: A high-risk, high-reward option allowing you to double or quadruple your winnings. 

 

Will you brave the heat and uncover the ancient treasures hidden within? 

 

Dansband På Turné 

Get ready to groove with Dansband På Turné – a vibrant slot transporting you back to 1970s Sweden. This game captures the lively spirit of dansband-style dance-pop and the excitement of a retro dansband tour bus. 


Dansband På Turné screenshot

Slot USPs includes: 

 • Full Reel Wilds: These symbols can fully occupy the reels, amplifying your win potential with every spin. 

 • Randomised Win Multipliers: Each spin carries its own Multiplier, adding an extra layer of excitement. 

 • Progressive Free Spins: Triggered by landing the Malung Sign and Sing and Bus symbols, this round awards up to 15 Free Spins with increasing Multipliers. 

 

Feel the funk! 

 

Whispering Winds 

Embark on a stealthy adventure with Whispering Winds, where you’ll join Hikaru, a fearless samurai, on a mission to steal the sacred treasures of the Fujimato Dynasty. This 5x3 slot combines reel sword-spinning combat with sharp slot mechanics to create a truly unique experience. 


Whispering Winds screenshot

 

Slot USPs includes: 

 • Powerful Coins: These can net you useful Multipliers, enhancing your winnings. 

 • Re-Spins: Test your battle prowess and see if you can guide Hikaru to victory against Takeshi, the dynasty’s loyal guardian. 

 

Will you claim the empire’s wealth or fall to Takeshi’s blades? 

 

King’s Mask Eclipse of Gods 

Step into the ancient kingdom of Egypt with King’s Mask Eclipse of Gods. This 5x3 slot invites you to uncover the powerful King’s Mask and harness the energy of the eclipse for untold riches. 


King's Mask Eclipse of Gods screenshot

 

Slot USPs includes: 

 • Sticky Wilds, Walking Wilds, and Multiplier Wilds: Each type enhances your chances of striking gold. 

 • Free Spins Round: Triggered by three or more Scatters, you’ll choose your preferred Wild feature to maximize your winnings. 

 

Grab your treasure-hunting gear and wield the power of the mask! 

 

Rise of Olympus Origins 

Finally, witness the epic rise of the Greek Gods in Rise of Olympus Origins. This 5x5 grid slot delves into the mythological tale after Zeus, Poseidon, and Hades have overthrown the Titans. 


Rise of Olympus Origins screenshot

Slot USPs includes: 

 • Power of the Gods: Triggered by winning clusters of God Symbols, these features can significantly enhance your win potential. 

 • Wrath of Olympus: Fully charge the meter to activate powerful God features. 

 • Free Spins: Clear the entire grid to trigger Free Spins with all Power of the Gods features active. 

 

Do you have what it takes to stand in the presence of these awe-inspiring beings? 

 

Release Radar Verdict 

That’s a wrap for this month’s Release Radar. From the scorching deserts of to the mythological realm of Olympus – July’s slot lineup is packed with magic, melody, and epic mythology. Feel free to demo our slots for free here as well. 

 

Ψάχνετε για περισσότερα; 

Head over to our news hub to stay up to date with all things Play’n GO. Or, if you’re in the mood for some iconic slot tunes, look no further than Play’n GO Music for a third rail of high-quality entertainment. 

Kommentare


ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

icequeenmorgana_web_news_prvw.webp

Νέα κυκλοφορία παιχνιδιού

04 Jul 2024

Play’n GO explore the desert oasis in Dead...
icequeenmorgana_web_news_prvw.webp

Νέα κυκλοφορία παιχνιδιού

23 May 2024

Play’n GO ignites the reels with horsepowe...
icequeenmorgana_web_news_prvw.webp

Νέα κυκλοφορία παιχνιδιού

20 Jun 2024

Play’n GO uncover the mysteries of the Azt...
icequeenmorgana_web_news_prvw.webp

Νέα κυκλοφορία παιχνιδιού

27 Jun 2024

Play’n GO invites players to visit the Cit...
κάτω μέρος της σελίδας